خدمات اردویی

تاریخ انتشار : 2019/06/18

باشگاه رکورد کلوب با دارا بودن امکانات کامل برپایی اردوهای ورزشی شامل محل اقامت، رستوران و زمین های تمرینی سرباز وسرپوشیده آماده است تا خدمات اردویی لازم را به تیم های مختلف ورزشی ایران و دیگر نقاط ارائه کند.

این امکانات مناسب کمک خواهد کرد تا روند آماده سازی تیم ها به شکل مناسبی انجام شود.

برخی از مشتریان